Zastrzeżenia prawne

  

Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie, utrwalanie, reprodukowanie bez pisemnej zgody Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest niedozwolone.

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z serwisu internetowego www.renault.pl.

Użyty w niniejszym tekście jak i stronie internetowej zwrot Renault oznacza również Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000121892; NIP 526-020-59-83; kapitał zakładowy 4.773.000,00 zł. - jak i każdą ze spółek w stosunku, do których Renault Polska Sp. z o.o. ma pozycję dominującą lub spółek z nią powiązanych.

Zasady ponoszenia odpowiedzialności

Pod pojęciem strony rozumie się serwis internetowy Renault wraz ze wszystkimi stronami i podstronami- stanowią integralną część całego serwisu. Niniejsze zastrzeżenia, w tym w szczególności Regulamin świadczenia usług e-commerce zawarty poniżej, mają zastosowanie także do wtyczek stosowanych na stronach Autoryzowanych Partnerów Renault w postaci formularzy i narzędzi (narzędzia Renault posiadają odesłanie do niniejszych Zastrzeżeń prawnych i Regulaminu).

Zawartość niniejszej strony jest jedynie ogólną prezentacją gamy naszych pojazdów oraz usług i nie stanowi w żadnym wypadku oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Równocześnie będziemy wdzięczni, jeżeli Państwo poinformują nas o swoich spostrzeżeniach dotyczących zawartości jak i treści niniejszej strony, kierując swoje uwagi i/lub zapytania poprzez formularz kontaktowy.

Renault Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość innych stron internetowych, a w szczególności tych stron, które umożliwiły dostęp do niniejszej strony internetowej, jak i tych, do których możecie Państwo uzyskać dostęp dzięki niniejszej stronie internetowej. Renault Polska Sp. z o. o. nie ponosi również odpowiedzialności za żadną z ww. stron jak również za odesłania (linki), które zawarte są na ww. stronach.

Ewentualne odesłania (linki) do stron internetowych osób trzecich, znajdujące się na stronie Renault są wynikiem naszego działania w dobrej wierze, a także opartego na niej przekonania, iż zawartość tych stron pozostaje w związku z naszą stroną. Nie oznacza to, iż Renault dokonała oceny (przeglądu) lub akceptacji strony osoby trzeciej, do której odsyła, lub jej zawartości - Renault zastrzega, iż w niektórych przypadkach odesłania (linki) mogą powodować połączenie nawet ze stronami osób trzecich, zwierających poglądy i opinie sprzeczne z tymi, które zawiera niniejsza strona lub, które są prezentowane przez Renault.

Żadna z informacji zawartych na naszej stronie, w szczególności ceny, nie stanowi oferty lub zaproszenia do rokowań w imieniu lub na rzecz Renault Polska Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów prawa polskiego. Prezentowane zdjęcia i ilustracje umieszczone zostały wyłącznie w celach informacyjnych. Szczegółowe informację na temat produktów Renault znajdą Państwo u Autoryzowanych Partnerów Renault.

Prawo autorskie i znaki towarowe

Każda osoba korzystająca z niniejszej strony jest odpowiedzialna za przestrzeganie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Dozwolone jest Kopiowanie niniejszej strony, jeżeli zaistnieje taka potrzeba w trakcie jej przeglądania, z tym zastrzeżeniem, iż może być ona kopiowana jedynie dla osobistego użytku, w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym osobistym użytkiem. Każde inne wykorzystanie niniejszej strony jest ściśle zabronione. Cała treść niniejszej strony internetowej oraz jej kopii w komputerach jest chroniona prawem autorskim na rzecz: Renault Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logo jest znakiem towarowym, zastrzeżonym na rzecz i wykorzystywanym za zgodą Renault S.A.S. Umieszczenie odniesienia do naszej strony na innej stronie internetowej wymaga pisemnej zgody Renault Polska Sp. z o.o. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z logo, nazwy, elementów graficznych zamieszczonych na stronie bez zgody Renault Polska Sp. z o.o. naraża użytkownika na odpowiedzialność cywilną lub karną.

Prawo właściwe

Używanie niniejszej strony jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych warunków i zasad jest poddane prawu polskiemu.

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków i zasad zostanie uznane przez prawo polskie, właściwy sąd lub uprawniony organ administracji, za nieważne, bezprawne lub niewywołujące skutków prawnych, w jakimkolwiek zakresie, ta część niniejszych warunków i zasad nie będzie miała zastosowania. W pozostałym zakresie niniejsze warunki i zasady pozostają w mocy i wywierają skutki prawne.

Uwagi

Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek zapytania lub uwagi dotyczące działania niniejszej strony, prosimy o kontakt z Renault Polska.

Regulamin świadczenia usług e-commerce
Warunki korzystania z serwisu
Polityka zarządzania plikami cookie
Polityka prywatności