GAP Finansowy (SF)

GAP Finansowy (SF)

W przypadku szkody całkowitej (kradzież, spalenie, całkowite zniszczenie) GAP SF pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu a zobowiązaniem leasingowym.

Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty  tak, aby mógł spłacić zobowiązanie leasingowe nie ponosząc negatywnych konsekwencji finansowych szkody całkowitej.

GAP Fakturowy (RTI)

GAP Fakturowy (RTI)

W przypadku szkody całkowitej (kradzież, spalenie, całkowite zniszczenie) GAP RTI pokrywa różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a wartością rynkową lub uzyskanym odszkodowaniem po szkodzie całkowitej.

Produkt ten jest dedykowany dla nowych samochodów osobowych.

Ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby nie odczuł on różnicy wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody.

Wartość początkowa pojazdu nowego – wartość z faktury w dniu zakupu, a dla pojazdu używanego – wartość rynkowa z dnia zakupu.

GAP MIX (GAP Fakturowy + GAP Indeksowy)

GAP MIX (GAP Fakturowy + GAP Indeksowy)

W przypadku szkody całkowitej (kradzież, spalenie, całkowite zniszczenie) GAP MIX pokrywa różnicę:

  • W przypadku szkody, która miała miejsce w pierwszych 36 miesiącach ochrony – różnicę pomiędzy wartością początkową pojazdu a uzyskanym odszkodowaniem po szkodzie całkowitej.
  • W przypadku szkody, która miała miejsce po 36 miesiącu ochrony30% wartości pojazdu
    z dnia szkody

Ubezpieczenie to ma na celu wyrównanie Klientowi poniesionej straty tak, aby nie odczuł różnicy w wartości pojazdu pomiędzy dniem zakupu a dniem zajścia szkody.