Informacja o realizowanej strategii podatkowej Renault Polska sp. z o.o.

Sprawozdanie za 2022 r.

1. WPROWADZENIE


Niniejszy dokument stanowi informację o strategii podatkowej Renault Polska sp. z o.o. (dalej: Renault Polska lub Spółka) realizowanej w 2022 r., o której mowa w art. 27c ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT). Informacja o strategii podatkowej zawiera informacje wymagane zgodnie z art. 27c ust. 2 ustawy o CIT.


2. STRATEGIA PODATKOWA A STRATEGIA BIZNESOWA SPÓŁKI


Renault Polska należy do Grupy Renault i jest jej przedstawicielem w Polsce. Początek działalności spółki datuje się na rok 1991. Podstawowa działalność Renault Polska obejmuje zakup samochodów od spółki Renault SAS z siedzibą we Francji oraz ich odsprzedaż na rynku poprzez sieć autoryzowanych dealerów marek Renault i Dacia. Spółka jest jedynym dedykowanym na rynek polski importerem samochodów osobowych i ciężarowych (dostawczych) marek Renault i Dacia oraz przeznaczonych do nich części zamiennych. Od 1998 r. Renault Polska jest także odpowiedzialna za rozwój sprzedaży (samochodów i części zamiennych) oraz obsługi posprzedażnej na terytorium Krajów Bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia).
Spółka koncentruje się na prowadzonej działalności operacyjnej, jej rozwoju i usprawnieniu jej prowadzenia. Kwestie podatkowe są wyłącznie skutkiem tej działalności, nie zaś odwrotnie, przy czym cele ekonomiczne Spółki, działalność operacyjna, jej rozwój i usprawnienie prowadzone są przy podstawowym założeniu zapewnienia zgodności tych działań z przepisami prawa podatkowego oraz odpowiedzialności społecznej Spółki.
Zarząd oraz kierownictwo Renault zapewnia skuteczną i adekwatną kontrolę organizacji z perspektywy wypełniania obowiązków nakładanych na spółkę przez przepisy prawa podatkowego, w szczególności:

 • zachowuje transparentność rozliczeń podatkowych,
 • kładzie nacisk na weryfikację swoich kontrahentów i partnerów biznesowych, stosując procedury gwarantujące prawidłowość rozliczeń i transakcji,
 • przeciwdziała korupcji, płatnej protekcji oraz praniu pieniędzy stosując wewnętrzne procedury i polityki oraz adekwatne klauzule w kontaktach z kontrahentami,
 • inwestuje w poszerzanie wiedzy kadry pracowniczej z zakresu prawa podatkowego.


3. PROCESY I PROCEDURY STOSOWANE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PODATKOWEGO

 

Spółka jest organizacją, w której szczególne znaczenie przywiązuje się do właściwego i prawidłowego określania należności publicznoprawnych, do zapłaty których Spółka jest zobowiązana. Z tego względu Renault Polska dokłada starań, by każdy pracownik Spółki znał i przestrzegał procedur funkcjonujących w Spółce.

W związku ze specyfiką działalności Spółki, w tym przede wszystkim specyfiką towarów i usług oferowanych przez nią w ramach podstawowej działalności, a także skalą tej działalności, Spółka opiera swoją działalność i zapewnia jej zgodność z przepisami prawa podatkowego na szeregu filarów, w tym:

 • zestawie procedur i instrukcji wewnętrznych, które określają zasady działań biznesowych Spółki, wymogi dokumentacyjne, skutki podatkowe tych działań,
 • systemach informatycznych dostosowanych do wymogów księgowych i podatkowych produktów oferowanych przez Spółkę,
 • wiedzy i kompetencji pracowników Spółki, dbałości o ich ciągły rozwój poprzez zapewnienie narzędzi do ich poszerzania i aktualizacji,
 • systemach kontroli wewnętrznej pozwalających na identyfikowanie obszarów zagrożeń biznesowych, finansowych i podatkowych.

 

Formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 

W 2022 r. Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków, o której mowa w art. 20s ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

4. REALIZACJA OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM POLSKI

 

Zobowiązania podatkowe Spółki za 2022 r.

 

W trakcie 2022 r. Spółka realizowała obowiązki w zakresie zobowiązań podatkowych na terytorium Polski zgodnie z przepisami prawa podatkowego i jego wykładnią z uwzględnieniem zmian tych przepisów. Zobowiązania podatkowe Spółki realizowane były w zakresie:

 • podatku od towarów i usług [VAT], który rozliczany był zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług i rozporządzenia wykonawcze,
 • podatku akcyzowego obliczanego i rozliczanego w oparciu o ustawę z 6.12.2008 r. i rozporządzenia wykonawcze,
 • podatku dochodowego od osób prawnych [CIT] rozliczanego na podstawie przepisów ustawy z 15.02.1992 i rozporządzenia wykonawcze,
 • podatku od nieruchomości [PON].

Spółka pełniła również rolę płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych [PIT], a także realizowała inne, wymagane obowiązki informacyjne, ewidencyjne i dokumentacyjne.

Informacje dot. schematów podatkowych

 

W 2022 r. spółka Renault Polska nie składała do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych.
 

 

5. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

 

W 2022 roku Spółka zrealizowała następujące transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów : Renault SAS oraz Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o., które zawierane były w warunkach nieodbiegających od rynkowych.

 

Działania restrukturyzacyjne

 

W 2022 roku Spółka nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych. Działania takie nie są również planowana w kolejnych latach.

 

6. ZAPYTANIA DO ORGANÓW PODATKOWYCH

 

W 2021 r. roku Spółka złożyła 2 wnioski o wiążące informacje akcyzowe w podatku akcyzowym dotyczące klasyfikacji pojazdów, otrzymane WIA zaskarżyła do WSA i następnie po wyrokach WSA z 2022 oddalających skargę, w 2023 roku Spółka złożyła skargi kasacyjne do NSA.
Spółka nie występowała z innymi wnioskami o indywidualne interpretacje prawa podatkowego, wiążące informacje stawkowe.


7. ROZLICZENIA W TZW. RAJACH PODATKOWYCH

 

W trakcie 2022 r. Spółka nie planowała ani nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wymienionych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.