Polityka prywatności – czat wideo

Grupa Renault przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności i dokłada wszelkich starań, aby Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą możliwych sposobów przetwarzania danych osobowych podawanych przez Panią/Pana dobrowolnie w ramach usługi Czat (imię i nazwisko, numer telefonu oraz inne dane ewentualnie przekazane w wiadomościach). 

1. Dane kontaktowe Współadministratorów oraz wyznaczonych przez nich Inspektorów Ochrony Danych Współadministratorzy: Renault Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-674) przy ul. Marynarskiej 13 (spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: renault.iod@renault.com.pl); oraz przedstawiciel należący do sieci Renault/Dacia, wybrany przez Panią/Pana za pośrednictwem wyszukiwarki dostępnej na stronie, na której znajdują się również właściwe dane kontaktowe. Powyższy podmiot przy pierwszej komunikacji poda Pani/Panu dane kontaktowe wyznaczonego przez siebie Inspektora Ochrony Danych.

 

2. Cele i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj.: a) cele, w tym również o charakterze administracyjno-rachunkowym, ściśle związane z dostarczeniem Pani/Panu wymaganej usługi (zatem podstawę prawną stanowi podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO); b) cele związane ze sprawozdawczością wewnętrzną na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem oraz poprawy wyników oraz produktów i usług, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

3. Obowiązek lub dobrowolność podania danych oraz konsekwencje odmowy podania danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu dostarczenia wymaganej usługi. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi.

 

4. Odbiorcy danych osobowych Administratorzy mogą przekazywać Pani/Pana dane podmiotom przetwarzającym je na ich zlecenie, w tym dostawcom usług IT, centrom telefonicznym, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Pani/Pana dane będą także przekazywane Autoryzowanym Partnerom działającym w ramach grupy Renault Polska, z których listą można zapoznać się na stronie internetowej www.renault.pl.

 

5. Okres przechowywania danych Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 90 dni od momentu ich udostępnienia dla celów, o których mowa w pkt 2 a) i b) powyżej.

 

6. Pani/Pana prawa Wobec każdego z ww. Administratorów może Pani/Pan zrealizować swoje prawo do: dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, w tym do profilowania danych. W przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest zgoda, w związku z jej dobrowolnością, może ją Pani/Pan w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. W celu realizacji wymienionych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem listowanie, na adres siedziby lub za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt został podany powyżej. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasza witryna i jej partnerzy używają plików cookie do pomiaru odbiorców i wydajności witryny, aby wyświetlać reklamy i spersonalizowane i/lub geolokalizowane treści oraz aby umożliwić interakcję z naszymi treściami za pośrednictwem sieci społecznościowych. Swoje wybory możesz zmienić w dowolnym momencie, przechodząc do sekcji „Cookies” na naszej stronie.

dowiedz się więcej