Regulamin RenaultButik

Właściciel strony internetowej:

Renault Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 000121892 numer NIP 526-02-05-983, REGON 012580005 odpowiada za przetwarzanie danych osobowych Klientów dostawcy i za treści umieszczone na stronie http://www.renault.pl/serwis-oferta-i-ceny/merchandising/.

Dostawca towarów:

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej jako: "Regulamin sprzedaży") regulują wyłącznie stosunki handlowe pomiędzy spółką Renault Retail Group Warszawa Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 156, 02-326 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 000021035, numer NIP 113-00-09-891, REGON, 008203412 zwanym dalej Dostawcą, a klientami pragnącymi złożyć zamówienie poprzez stronę http://www.renault.pl/serwis-oferta-i-ceny/merchandising/.
OWS dotyczą każdego zamówienia złożonego poprzez stronę internetową http://www.renault.pl/serwis-oferta-i-ceny/merchandising/, z wyłączeniem wszelkich innych.


Artykuł 1. Warunki zamówienia

 

1.1. Klient składa zamówienie zgodnie z poniższą procedurą.

1.2. Klient wybiera swoje produkty. Podsumowanie zamówienia znajduje się w zestawieniu pod nazwą „Koszyk”, które można przeglądać w dowolnym momencie i w którym pokazane są wybrane produkty, ich dostępność oraz łączna należność.
Klient zatwierdza ostateczne zamówienie klikając na „Dalej”.
Podczas rejestracji lub podczas pierwszego zamówienia, Klient powinien wprowadzić informacje do formularza rejestracyjnego potrzebne dla dostawy, a w szczególności informacje oznaczone gwiazdką. W formularzu rejestracyjnym Klient jest zobowiązany określić swój status tzn. dokonać wyboru pomiędzy dwoma możliwościami: (1) „konsument (tj. osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” oraz (2) „przedsiębiorca (tj. każda osoba prawna, każda jednostka nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, która jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową)”. Osoba, która określiła się jako „przedsiębiorca” jest uprawniona i zobowiązana do podania numeru NIP.
Klient wprowadza swoje osobiste hasło, które będzie musiał podawać przy każdym dostępie do swoich danych osobowych w „Pokaż koszyk”.
Następnie Klient wybiera i zatwierdza sposób dostawy w na liście rozwijalnej „Rodzaj dostawy”.
Na etapie płatności Klient zostanie automatycznie skierowany na zabezpieczoną stronę partnera współpracującego z Dostawcą, gdzie będzie mógł dokonać płatności.
Po zatwierdzeniu swojego koszyka, adresu dostawy i dokonaniu płatności, Klient nie będzie już miał możliwości anulowania ani modyfikowania zamówienia.

1.3. Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem w terminie do 24 godzin od zarejestrowania zamówienia.
Potwierdzenie będzie zawierało następujące informacje: rodzaj zamawianych produktów, ilości, ceny jednostkowe produktów, koszty dostawy i koszty opakowania. Potwierdzenie będzie także zawierało cenę zamówienia brutto w PLN, zgodną z ceną fakturowaną Klientowi.
Zamówienie będzie uważane za ostateczne dopiero po potwierdzeniu przez Dostawcę. Datą zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Dostawcą a Klientem jest data potwierdzenia przez Dostawcę zamówienia Klienta.
W przypadku nie otrzymania e-maila z potwierdzeniem, Klient powinien się skontaktować z Dostawcą pocztą elektroniczną adres: RenaultButik@renault.warszawa.pl, aby upewnić się, że zamówienie zostało zarejestrowane przez Dostawcę.

1.4. Stronami umowy sprzedaży zawartej z chwilą mailowego potwierdzenia zamówienia są Dostawca i Klient.

1.5. Klientowi, który jest konsumentem, zostanie przesłane pełne pisemne potwierdzenie istotnych postanowień zawartej umowy. Potwierdzenie istotnych postanowień zawartej umowy zostanie przesłane Klientowi wraz z zakupionym towarem i fakturą. Potwierdzenie istotnych postanowień zawartej umowy będzie zawierało dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny.

1.6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

1.7. Klient potwierdza, że w chwili złożenia zamówienia, zapoznał się z niniejszymi OWS i oświadcza, że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

Artykuł 2: Dostępność produktów

 

Oferty produktów wraz z odpowiadającymi im cenami obowiązują tylko dla towarów dostępnych w obrocie, o czym informuje odpowiedni komunikat zamieszczony obok produktu.
Czas realizacji transakcji jest wyświetlany zgodnie z dostępnością towaru.
Towar niedostępny nie może być zamówiony.
Zamówienie zostanie zrealizowane w przypadku, gdy towar jest dostępny w magazynie Dostawcy. W przypadku niedostępności części towarów wskazanych w zamówieniu lub niemożliwości realizacji dostawy do Klienta przez Dostawcę w terminach określonych w artykule 4.2 poniżej, Klient zostanie poinformowany przez Dostawcę e-mailem o stanie zamówienia lub prawdopodobnym czasie realizacji zamówienia. Klient podejmie decyzję w ciągu 48 h od otrzymania e-maila Dostawcy o sposobie realizacji zamówienia (np. realizacja częściowa, całkowite anulowanie zamówienia).
Jeśli Klient odwoła zamówienie, Dostawca zwróci mu należność w terminie do trzydziestu dni od otrzymania przez Dostawcę e-maila powiadamiającego o odwołaniu zamówienia.

 

Artykuł 3: Warunki finansowe

 

3.1. Ceny
Ceny pokazywane na http://www.renault.pl/serwis-oferta-i-ceny/merchandising/ są cenami brutto w PLN, z uwzględnieniem wszystkich podatków, w tym podatku VAT.
Ceny te obowiązują jedynie na stronie http://www.renault.pl/serwis-oferta-i-ceny/merchandising/i nie mogą w żaden sposób być przedmiotem roszczenia przy zakupie w sieci autoryzowanych partnerów Renault Polska Sp. z o.o.
Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w dowolnym momencie, przy czym produkty będą fakturowane w oparciu o cenniki obowiązujące w chwili zarejestrowania/potwierdzenia zamówienia.

3.2. Koszty wysyłki
Dla każdego zamówienia na całym terenie Polski będzie fakturowany koszt wysyłki przypadający na klienta.
Koszt przesyłki pojawi się w podsumowaniu płatności po wybraniu typu dostawy.

3.3. Warunki płatności
Produkty, koszty wysyłki i opakowania są płatne w chwili zamówienia.

3.4. Formy płatności
Dostawca umożliwia realizowania zakupów za pomocą następujących form płatności: zapłata kartą kredytową, zapłata za pomocą e-przelewu.

3.5. Fakturowanie
Faktura zostanie wysłana nie później niż w dniu dostawy, razem z towarem.

 

Artykuł 4: Dostawa

 

Dostawy będą realizowane przez firmę UPS Polska Sp. z o. o.
Przy dostawie odbiorca powinien przedstawić dowód tożsamości, jeśli zostanie o to poproszony.

4.1. Miejsce dostawy
Dostawy realizowane są wyłącznie na terenie Polski, z wyłączeniem akademików, koszar wojskowych, skrytek pocztowych i hoteli, w których obsługa przesyłek nie jest możliwa.
Produkty dostarczane są na adres dostawy podany przez klienta przy składaniu zamówienia.

4.2. Terminy dostawy
Termin dostawy jest zależny od dostępności towaru oraz miejsca jego składowania i będzie się wyświetlał w „koszyku”, w przypadku wybrania opcji dostawy kurierem należy dodać 2 dni robocze.
W przypadku niemożliwości dotrzymania wyświetlanego terminu przez Dostawcę, obowiązywać będzie postępowanie opisane w Artykule 2 w sprawie dostępności produktów.

4.3. Opóźnienie dostawy
Opóźnienie dostawy nie może w żadnym razie skutkować wypłatą odszkodowania na rzecz Klienta. Dostawca nie ponosi w szczególności konsekwencji za opóźnienia niezależne od jego woli, w tym za przypadki siły wyższej albo działania przewoźnika, które opóźniły albo uniemożliwiły dostarczenie albo dostawę zamówionych produktów.

4.4. Brak / uszkodzenie
Klient zobowiązuje się do podpisania potwierdzenia odbioru przedłożonego przez przewoźnika po sprawdzeniu zawartości paczki albo paczek.
W przypadku braku albo uszkodzenia, klient powinien wpisać swoje zastrzeżenia na formularzu, podpisanym również przez przewoźnika, i zachować jeden egzemplarz tego dokumentu. Ponadto w przypadku uszkodzenia powinien odmówić przyjęcia paczki albo paczek, dopisując wzmiankę o „odmowie przyjęcia z powodu uszkodzenia” na formularzu potwierdzenia odbioru.
Jeśli przy podpisaniu potwierdzenia odbioru nie zostaną wyrażone precyzyjne zastrzeżenia, obowiązek udowodnienia, że uszkodzenie nastąpiło podczas transportu i że powstało w związku z przewozem, spoczywa na Kliencie.
Klient powinien potwierdzić swoje uzasadnione roszczenia wobec przewoźnika pismem poleconym skierowanym na adres „Działu obsługi klientów”, (którego dane adresowe widnieją na liście przewozowym) w terminie trzech dni od dnia dostawy produktu, przysyłając kopię tego pisma do Dostawcy.

4.5. Niezgodność
W przypadku niezgodności zamówienia w zakresie jakości albo ilości, Klient powinien poinformować Dostawcę wysyłając e-mail na adres: RenaultButik@renault.warszawa.pl

4.6. Odmowa dostawy
Dostawca zastrzega sobie prawo odmowy dostawy albo odrzucenia zamówienia Klienta, który nie uiścił całości albo części należności za wcześniejsze zamówienie, jak również w przypadku trwającego sporu w sprawie zamówienia.

 

Artykuł 5: Zastrzeżenie własności

 

Każdy wysłany produkt pozostaje własnością Dostawcy aż do otrzymania pełnej zapłaty za zamówienie. Ryzyka związane z dostarczanymi towarami przechodzą na klienta licząc od dnia dostawy.

 

Artykuł 6: Tryb postępowania reklamacyjnego.

 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące rzeczy powinny być zgłaszane Dostawcy towarów. Przez reklamację dotyczącą rzeczy rozumie się zgłoszenie: wady rzeczy (rękojmia), niezgodności towaru z umową (sprzedaż konsumencka) albo okoliczność, o której mowa w gwarancji udzielonej przez producenta.

6.2. Wszelkie reklamacje dotyczące działania strony internetowej powinny być zgłaszane jej Właścicielowi.

6.3. Reklamacje można składać pisemnie (drogą pocztową, elektroniczną lub faksem). Reklamacje dotyczące rzeczy mogą być składane także osobiście.

6.4. Reklamacja złożona pisemnie powinna zawierać: zgłoszenie okoliczności uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie Klienta oraz oświadczenie o tym, że Klient jest albo nie jest konsumentem.

6.5. Adresat reklamacji powinien rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni (liczonym według ogólnych zasad prawa cywilnego). Termin rozpatrzenia reklamacji jest zachowany w przypadku wysłania pisemnej odpowiedzi na reklamację na adres elektroniczny Klienta lub nadania jej listem poleconym na poczcie w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

6.6. Reklamacje będą rozpoznawane na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o sprzedaży konsumenckiej), zapisów gwarancji producenta oraz niniejszych OWS.

 

Artykuł 7: Odpowiedzialność

 

Oferowane produkty są zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami.
Odpowiedzialność za wybór produktów ponosi wyłącznie Klient. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w razie całkowitej albo częściowej niemożliwości stosowania produktów w sposób zamierzony przez Klienta, między innymi z powodu ich niekompatybilności z urządzeniami Klienta.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy z powodu siły wyższej, w szczególności w przypadku strajku albo zakłócenia pracy służb pocztowych.

 

Artykuł 8: Prawo odstąpienia

 

8.1. Zgodnie z ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Klient, który jest konsumentem, może zrezygnować z towaru kupionego u Dostawcy poprzez stronę internetową http://www.renault.pl/serwis-oferta-i-ceny/merchandising/ bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki z zakupionym towarem.

8.2. W celu dokonania zwrotu, Klient powinien uprzednio wysłać e-mail do Dostawcy na adres: RenaultButik@renault.warszawa.pl , aby powiadomić o zwrocie zamówienia w trybie odstąpienia.
Produkty należy odsyłać w oryginalnych opakowaniach, nieużywane, w doskonałym stanie i wraz ze wszystkimi ewentualnymi instrukcjami i akcesoriami, a także z fakturą zakupową. Zwroty artykułów w stanie używanym, zniszczonych, zabrudzonych albo uszkodzonych nie zostaną przyjęte.
Po odbiorze i przyjęciu zwrotu przez Dostawcę, Klientowi zaproponowany zostanie wybór pomiędzy wysłaniem nowego produktu, albo zwrotem należności za produkt.
Zwrot należności nastąpi w terminie do 30 dni od daty odbioru danego produktu na konto lub jako zwrot należności na kartę zgodnie z formą płatności odpowiedniego zamówienia.

8.3. Dostawca nie przyjmie zwrotu produktów odesłanych Dostawcy za pobraniem. Koszt odesłania produktów nie podlega zwrotowi Klientowi.

 

Artykuł 9: Zabezpieczenie

 

Dane bankowe są kodowane przy pomocy protokołu SSL (Secure Socket Layer) i nigdy nie są przesyłane w sieci w postaci niekodowanej.
Dostawca nigdy nie ma dostępu do danych poufnych związanych ze środkiem płatniczym klienta, które nie są dostępne dla osób trzecich. Wszystkie zapłaty dokonywane są bezpośrednio w banku.

 

Artykuł 10: Dane osobowe

 

10.1 Rejestrując się jako nowy klient oraz składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Dostawcy oraz Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Dostawcę. Odpowiedzialność oraz wszelkie szkody związane z podaniem nieprawdziwych danych osobowych ponosi Klient.

10.2. Dane osobowe Klienta są chronione, przechowywane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
- Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
- Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

10.3. Dostawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności danych osobowych przekazywanych przez Klienta na stronie http://www.renault.pl/serwis-oferta-i-ceny/merchandising i do przetwarzania ich zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku..

10.4. Dostawca zastrzega sobie prawo gromadzenia informacji o użytkowniku strony http://www.renault.pl/serwis-oferta-i-ceny/merchandising. Informacje te będą mogły być używane przez jej służby wewnętrzne oraz / lub służby wewnętrzne Grupy Renault.

10.5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://www.renault.pl/serwis-oferta-i-ceny/merchandising, Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

 

Artykuł 11: Własność intelektualna

 

Wszelkie elementy (w tym teksty, znaki graficzne, obrazy i wzory) znajdujące się na stronie http://www.renault.pl/serwis-oferta-i-ceny/merchandising stanowią wyłączną własność Renault Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie bądź posiadaczy praw, którzy upoważnili Renault Polska Sp. z o.o. do ich użytkowania. Są one zastrzeżone z tytułu własności intelektualnej na całym świecie.
Wszelkie powielanie całości bądź części strony internetowej http://www.renault.pl/serwis-oferta-i-ceny/merchandising jest ściśle zakazane.

 

Artykuł 12: Postawienia końcowe

 

12.1. Rejestry informatyczne Dostawcy będą uważane przez strony za dowody zaistnienia i dat powiadomień, zamówień, płatności i transakcji dokonanych pomiędzy stronami.

12.2 Wystawienie na stronie http://www.renault.pl/serwis-oferta-i-ceny/merchandising/ produktów nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego

12.4. W przypadku klientów niebędących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Artykułu 8 odnośnie prawa do Odstąpienia od Umowy.

12.5. Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany albo dostosowania niniejszego regulaminu. Każda zmiana OWS obowiązuje od daty jej publikacji na stronie http://www.renault.pl/serwis-oferta-i-ceny/merchandising/. Dla zamówień złożonych przed publikacją zmiany regulaminu stosowany będzie regulamin obowiązujący w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

12.6. W przypadku sporu dotyczącego interpretacji, wykonania bądź ważności regulaminu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy lub siedziby/miejsca zamieszkania pozwanego.