W 2013 r. Renault zainwestowało 12 milionów euro w ramach swojej polityki CSR. Grupa zaangażowała się w niemal 330 akcji obywatelskich w 36 krajach, bezpośrednio lub poprzez stowarzyszenia partnerskie, głównie w dziedzinie podnoszenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa drogowego, integracji poprzez mobilność i edukację oraz równości szans. Cel: wsparcie rozwoju ekonomicznego i społecznego krajów, w których Renault jest obecne oraz pomoc w bardziej sprawiedliwej dystrybucji bogactw.

Żadne duże przedsiębiorstwo nie może skupiać się wyłącznie na wynikach gospodarczych bez zajmowania się tym, co dzieje się wokół. W naszym interesie jest zaangażowanie się w sprawy ochrony środowiska, jak również w życie społeczne i problemy socjalne krajów, w których mamy siedzibę. Jest to też nasz obowiązek – mówi Carlos Ghosn, prezes Renault.

W 2013 r. Renault zainwestowało 12 milionów euro w 330 akcji obywatelskich, z czego 75% było darowiznami finansowymi, a reszta – pomocą w formie mecenatu kompetencji oraz darami w naturze (w postaci sprzętu, samochodów itd.). Działania te wpisują się w cztery osie strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa: różnorodność (9%), edukacja (39%), bezpieczeństwo (26%), trwała mobilność dla wszystkich (13%) oraz pozostałe (13%). Geograficznie: 56% akcji odbyło się w regionie europejskim (w tym we Francji), 27% – w regionie obu Ameryk, 5% – w regionie Azji i Pacyfiku, 2% – w regionie Eurazji i 10% – w regionie eurośródziemnomorskim i Afryce.

Aby zbierać prośby o wsparcie projektów realizowanych w interesie publicznym, promujących solidarność lub zaangażowanie obywatelskie, Renault uruchomiło na stronie www.renault.com specjalny interfejs przeznaczony do tego celu. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, ochotnicy oraz pracownicy Renault mogą za jego pośrednictwem przesyłać proponowane projekty.

Wszystkie wnioski są analizowane, a następnie spośród nich komisja ds. CSR Renault, złożona z przedstawicieli personelu, działu prawnego, działu komunikacji i działu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz różnych regionów, wybiera te, którym Renault udzieli wsparcia. W 2013 r. zebrano około 300 wniosków o wsparcie dla projektów we Francji lub w innych krajach.

PRZYKŁADY

• Trwała mobilność dla wszystkich:

- Korea Południowa: stacje benzynowe, na których organizowane są szkolenia z zakresu ekojazdy, zainicjowane przez Renault Samsung Motors.

- Francja: minibus dla zwiększenia zatrudnienia na Martynice. Pozwala zwiększyć zbyt małą mobilność osób młodych bez zatrudnienia w departamencie, w którym 47% osób poniżej 30 lat nie ma pracy.

• Bezpieczeństwo drogowe:

- Argentyna: „Kontroluj, co pijesz” – akcja zwiększania świadomości ryzyka związanego z jazdą po alkoholu.

- Holandia: samochody elektryczne i bezpieczeństwo dla osób niedowidzących. Samochód elektryczny został przekazany do ośrodka szkolenia psów przewodników w celu przyzwyczajenia ich do cichej jazdy samochodów elektrycznych w ruchu miejskim.

• Edukacja:

- Brazylia: ochotnicy rekrutujący się spośród pracowników Renault Brazylia odnawiają przedszkole.

- Rosja: „Początki w zawodzie” – zaproszenie uczniów w wieku 14–18 lat przez Renault Rosja w celu udzielenia im pomocy w wyborze zawodu.

• Różnorodność:

- Francja: przekazanie samochodu szkoleniowego na rzecz fundacji przy szpitalu Sainte-Marie w celu szkolenia personelu w zakresie przenoszenia do samochodu wózków inwalidzkich.

- Kolumbia: terapia sportem. Renault Sofasa jest patronem drużyny waterpolo, złożonej z 30 dziewcząt będących ofiarami przemocy w rodzinie lub niedożywienia.